Namazın Sünnetleri 

 • Beş vakit namaz ve cuma namazı için ezan okumak ve kamet getirmek sünnettir. Bu hüküm erkekler içindir. Ezan okunmadığında kamet getirilmediğinde namaz sahihtir; ancak sünnetler yerine gelmemiş olur.Şiar olan sünnetler tümden terk edilmez.Bu bakımdan ezanın sünnet oluşu toptan terk edileceği anlamına gelmez. 
 • Namazları ederken kamet getirmek de sünnettir. Birkaç tane kaza namazı cemaatle kılınacaksa ilkine kamet getirilmesi yeterlidir.Diğerlerinde kamet getirilmemesi sünnetin terki anlamına gelmez.Hz. Peygamber ve ashabı Hendek kazdıkları sırad öğle, ikindi ve akşam namazlarını kılamamışlar.; bu üç vakti yatsının önünde art arda , tek kamet ile cemaatle kaza etmişlerdir.
 • İftitah Tekbiri alırken elleri yukarı kaldırmak: Rivayet edildiğine göre Vail, Hz. Peygamber namaza duracağı zaman ellerini omuzlarının hizasına kaldırdığını, baş parmaklarını kulaklarının hizasına getirdiğini ve sonra tekbir aldığını görmüştür.(Ebu Davud ,I, 193)
 • Elleri Kaldırırken Parmakları Açmak ve Bu halde Bırakmak: Ebu Hureyre’den şöyle nakledilmiştir. ‘’Hz. Peygamber (s.a.v) tekbir getirceği zaman parmaklarını açardı.’’(Tirmizi ,I,152) Parmaklar namazda üç şekilde bulunur. Rükuda parmaklar aralanır, secdede birleştirilir ve namazın geri kalan yerlerinde açılır. Çünkü Alkame b.Vail, babasının şöyle söylediğini nakletmiştir.’’ Hz. Peygamber (s.a.v) rükuya eğildiği zaman parmaklarını aralar, secdeye gittiği zaman ise parmaklarını birleştirir. ( Taberani, XXII,19.)
 •  Elleri Kaldırırken Ayaları Ka’be’ye çevirmek: İbn Ömer Hz.Peygamber’in (s.a.v) şöyle buyurduğunu nakletmiştir.’’ Sizden biri namaza başladığı zaman ellerini kaldırsın, ayalarını kıbleye çevirsin. Çünkü Allah Teala onun önündedir.(Taberani, el-Evsat, VIII,7801) 
 • Elleri Kulaklara Kadar Kaldırılması: Bera ‘dan nakledildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v) namaza başlayacağı zaman ellerini kulaklarına yakın bir yere kadar kaldırır, sonra bir daha kaldırmazdı. (Ebu Davud, I, 200) Alkame’nin şöyle dediği nakledilmiştir: Abdullah b. Mes’ud ‘’İyi bakın size Hz. Peygamber (s.a.v) gibi namaz kıldıracağım.’’dedi ve namaz kıldırdı. Ellerini ise sadece namaza başlarken kaldırdı. (Tirmizi,I, 162)  
 • Sağ Eli Sol Elin Üstüne  Koymak: Alkame b. Vail, babasını şöyle söylediğini nakletmiştir. ‘’Hz.Peygamber’in (s.a.v) namaz kılarken sağ elini sol elinin üzerine koyduğunu gördüm.’’ (Darakutni,I,284) Yine ondan şöyle nakledilmiştir.’’Hz. Peygamber’in (s.a.v) namazda ayakta dururken sağ eli ile sol elini kavradığını gördüm.’’( Buhari I,385) Vail b.Hacer şöyle demiştir: ‘’ Hz. Peygamber’in (s.a.v) göbeğinin altında sağ elini sol elinin üstüne koyduğunu gördüm.’’ Bu rivayeti İbn Ebi Şeybe sahih bir senet ile nakletmiştir.Bu rivayetin ravileri de sikadır.(Buhari,ı,385)
 • Sübhaneke Duasından Sonra Euzü Besmele Çekmek: Sübhaneke duasından sonra Euzü besmele çekmek sünnetir. Fakat Sübhanekeden önce euzü besmele çekmek gerekmez.Çünkü Sübhaneke  Kur’an’dan bir sure olmadığından önce besmele çekmek gerekmez.  
 •  Sübhaneke Duasını Okumak: Ebu’l Cevza Hz. Aişe’nin şöyle söylediğini nakletmiştir. ‘’ Hz. Peygamber (s.a.v) namaza başlayınca  şu duayı okurdu:     ‘’Subhânekellâhumme ve bi hamdik ve tebârekesmuk ve teâlâ cedduk ve lâ ilâhe ğayruk.’’ (Müstedrek, I. 235)
 • Gizlice Besmele Çekmek: Rivayet edildiğine göre İbn Mes’ud euzüyü ve besmeleyi içinden çeker ve Rabbena  ve leke’l- hamdi de sessizce söylermiş. Bu rivayetide İbn Ebi Şeybe nakletmiştir.
 • Amin Demek: Ebu Hureyre,Hz. Peygamber’in (s.a.v) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: ‘’ İmam ‘’amin’’ dediği zaman sizde ‘’amin’’ deyin. Çünkü kimin ‘’amin’’ demesi meleklerin amin demesine denk gelirse onun geçmiş günahları bağışlanır.’’ (Tirmizi, I,158) .
 • Her Eğilip Kalkmakta  Tekbir Getirmek: İbn Mes’ud’un şöyle söylediğini nakletmiştir: Hz. Peygamber (s.a.v) her eğildiğinde, kalkmasında, doğrulmasında ve oturmasında tekbir getiridi.’’ Ebu Hureyre’nin de şöyle söylediği nakledilmiştir. ‘’ Hz. Peygamber (s.a.v) her eğilişinde tekbir getiridi’’
 •  Ruküda Parmakları Açmak: Alkame b. Vail, babasından şöyle nakletmiştir: ‘’Hz. Peygamber (s.a.v) ruküya gidince parmaklarının arasını açardı.’’                  ( Müsterdek,I,224)
 •  Rükuda Dizleri Kavramak: Hz.Ömer şöyle demiştir: Dizleri tutmak sünnettir.’’ Hz.Ömer de şöyle demiştir: ‘’ Dizleri tutmak sizin için sünnet oldu. Öyleyse  dizleri tutun.’’(Nesai,II,185)  
 •  Rükuda Beli Dümdüz Yapmak: İbn  Abbas’ın şöyle söylediği nakledimiştir. ‘’Hz. Peygamber (s.a.v) rükuya gittiği zaman, sırtına su dökülecek olsa, su orada kalır.( Taberani,XII,129)
 •  Rükuda üç kez Allah’ı tenzih etmek: İbn Mes’ud Hz. Peygamber’in (s.a.v) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: ‘’ Sizden biri rükuya eğilip orada üç kez Sübhane Rabbiyel Azim derse rukusunu tamamlamış olur. Rükunün asgarisi bu şekilde yapılır.’’ (Tirmizi,I,164)
 • İmamın Semiallahu Limen Hamideh  Cemaatin Rabbena Leke’l Hamd Demesi: Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur. ‘’ İmam Semiallahu Limen Hamideh  dediği zaman kene ardından Allahümme Rabbena ve lekel hamd  deyin. Çünkü kimin bu sözü meleklerin sözüne denk gelirse onun geçmiş günahları bağışlanır. (Müslim ,I,306)
 • Secdeye Giderken Ellerden Önce Dizleri Yere Koymak ve Eğilirken Tekbir getirmek: Vail b. Hacer’in şöyle söylediği nakledilmiştir: ‘’ Hz. Peygamber (s.a.v) secde ederken ellerinden önce dizlerini yere koyarken,secdeden kalkarken de dizlerinden önce ellerini kaldırdığını gördüm.’’ (Ebu Davud, I, 222)
 • Secdede Üç Kez Allah’ı Tenzih Etmek: İbn Mes’ud Hz.Peygamber’in (s.a.v) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: ‘’Sizden biri secde ettiği zaman üç kez ‘’Sübhane rabbiyel ala’ desin. Bu secdenin asgarisidir.’’
 • Secde Ederken Yüzü  Ellerin Arasına Koymak: Rivayete göre Ebu İshak, Bera b. Azib’e ‘’ Hz. Peygamber (s.a.v) secde ettiği zaman yüzünü nereye koyardı?’’ diye sormuş, oda ‘’ellerinin arasına diyerek cevap vermiştir.(Tirmizi,I,169) Vail b. Hacer’in ise şöyle söylediği nakledilmiştir: ‘’ Hz. Peygamber’i secde ederken gördüm. Elleri kulaklarına yakın bir yerde duruyordu.’’(Beyhaki II,112)
 • Secde Ederken Kolları Açmak: Meymune validemizden şöyle nakledilmiştir: ‘’Hz. Peygamber (s.a.v) secde edince kollarını o kadar açardı ki, bir kuzu, kolu ile bedeni arasından geçmek istese geçerdi.’’  
 • Secde Esnasında Dirsekleri Yere Değdirmemek: Hz.Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ‘’ Secde ettiğin zaman ellerinin iç kısmını yere koy, dirseklerini ise yerden kaldır.’’ (Müslim, I,356) Hz. Peygamber (s.a.v)  başka bir hadiste ise şöyle buyurmuştur. ‘’ Secdede ölçülü davranın. İçinizden biri, köpeğin ön ayakları yaydığı gibi kollarını açmasın.’’ ( Tirmizi, I,174)
 • İki Secde arasında köpek oturuşu gibi oturmamak: Haris b. El-Avar’dan nakledildiğine göre Hz. Ali şöyle demiştir: Hz.Peygamber (s.a.v) bana şöyle buyurdu: ‘’Ey Ali! Kendim için istediğimi senin için de isterim. Kendim için ne istemediğimi senin için de istemem. İki secde arasında köpek oturuşu gibi oturma!’’(Tirmizi,I,174) Bu hadis ravi el-A’ver dolayısıyla zayıftır. Ancak ilim ehlinin çoğuna göre bu hadisle amel edilir. Buna göre iki secde arasında köpek oturuşu şeklinde oturmak mekruhtur.
 • Secdeden Ayağa Kalkarken Ayak Ucuna Yüklenerek Kalkmak: Atıyye el-Avfi’nin şöyle söylediği nakledilmiştir: İbn Ömer, İbn Abbas, İbn Zübeyr ve Ebu Said el-Hudri’nin namazda ayak uçlarına yüklenerek ayağa kalktıklarını gördüm.’’ (Beyhaki,II, 125)
 • Sağ Ayağı Dikip Sol Ayağa Oturmak: İbn Ömer’in şöyle söylediği nakledilmiştir: ‘’ Parmakların kıbleyi göstereceği şekilde sağ ayağı dikip sol ayağın üzerine oturmak sünnettendir.’’ (Nesai,II,236) Enes b.Malik namazda iken kişinin kaba etleri üzerine oturmasını yasaklamıştır. Enes b.Malik’ten nakledilen bu rivayet, söz konusu yasağın kibirlenme durumundan dolayı olduğunu söyleyerek açıklanır. Yoksa kadın, Setr-i avret farzına riayet için bu şekilde oturur.
 • Otururken Elleri Uyluk Kemiğinin Üzerine Koymak ve Kelime-i Şehadette İşaret parmağını Kaldırmak: Amir b.Abdillah b. Zübeyr, babsının şöyle söylediğini nakletmiştir: Hz. Peygamber (s.a.v) dua okumak üzere oturduğu zaman sağ elini sağ uyluk kemiğinin, sol elini sol uyluk kemiğinin üzerine koyar işaret parmağını kaldırır, baş parmağını orta parmağının üzerine getirir,sol elinin içi ile dizini kavrardı. (Beyhaki,II,131) Hz. Peygamber (s.a.v) kelime-i şehadeti okurken işaret parmağını kaldırırdı.Hufaf b. İma Rahada el-Gıfari’nin şöyle söylediği nakledilmiştir: Hz. Peygamber’in (s.a.v) et-Tahiyyat duasını okumak üzere oturduğu zaman parmağını kaldırdığını gördüm. Müşrikler onun bu halini görünce ‘’Bu adam bize büyü yapıyor!’’ derlerdi. Kuşkusuz Hz. Peygamber (s.a.v) bununla Tevhid inancını amaçlıyordu.(Beyhaki, II,133)
 • İkinci ve Dördünçü Rekatta Otururken Sessizce et-Tahiyyatu Duasını Okumak : İbn Mes’ud şöyle söylediği nakledilmiştir: ‘’et-Tahiyyatu duasını sessizce okumak sünnettir.’’ (Beyhaki,II,133) İkinci rekatta oturan kimse, et-Tahiyyatu duasını okuduktan sonra hiç vakit kaybetmeden diğer kalan iki rekatını kılmak için ayağa kalkar.Biri, ikinci rekatta otururken et-Tahiyyatu duasından sonra sehven salli-barik dualarını okursa sehiv secdesi yapması vaciptir.
 • et-Tahiyyat Duasından Sonra Salli-Barik Dualarını Okumak.: Ukbe b.Am’ın şöyle söylediği nakledilmiştir: ‘’Biri gelip Hz.Peygamber’in (s.a.v) önünde oturdu.O vakit bizde Allah Resulü’nün yanında idik. Adam ‘’Ey Allah’ın elçisi , sana nasıl selam verileceğini öğrendik. Peki seninle birlikte namaz kılarken nasıl sana salat getireceğiz?’’ diye sordu. Hz.Peygamber (s.a.v) bir müddet susutu. Öyle ki biz adamın soru sormamasını ister olmuştuk. Nihayet Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu. Bana salat getireceğiniz vakit şu şekilde dua edin buyurdu: “Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd.” Namaz sonunda Hz.Peygamber’e (s.a.v) salat getirmek sünnettir.
Tags:
Blog Comments

ALLAH Ebeden razı olsun

Allah ehli sünnet etsin inşAllah

Okuduk istifade etmişizdir inşallah emeğinize sağlık.

“Sağ Ayağı Dikip Sol Ayağa Oturmak: İbn Ömer’in şöyle söylediği nakledilmiştir: ‘’ Parmakların kıbleyi göstereceği şekilde sağ ayağı dikip sol ayağın üzerine oturmak sünnettendir.’’

Allah razı olsun.

Allah Razı Olsun

Rabbim sünnete uygun Tadil-i Erkanla Namaz kılmayı ümmeti Muhammede nasip etsin. Allah razı olsun

Yorum yap
Tıkla gönder.
1
Hızlı iletişim ;)
Merhaba https://mavera.com.tr/2020/12/03/namazin-sunnetleri üzerinden ulaşmaktayım.